top of page

Allmänna villkor

Allmänna Villkor

Gäller för alla som vill använda sig av Share Your Business tjänster. 
Dessa villkor gäller fr.o.m. 14 Februari 2020. 

1. INLEDNING
Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Share Your Business Sweden AB, org. nr. 559120-3475, nedan kallad “Share Your Business”, “Vi”, “Oss”, och dig som användare av dess tjänster, nedan kallad “Användare”, “Användaren”. Med användare avses fysiska personer med ett registrerat konto hos någon av Share Your Business tjänster, samt de som besöker tjänsten utan ett registrerat konto. 
Share Your Business tillhandahåller en tjänst för förmedling av hushållsnära tjänster, nedan kallad “Tjänst” och/eller “Tjänsten”, och tillhandahåller således inte dessa tjänster själv. Tjänsten är en plattform som förmedlar kontakt mellan användare som söker de tjänster som förmedlas via Tjänsten, nedan kallat “Uppdragsgivare”, och användare som lämnar anbud om dessa tjänster, nedan kallat “Uppdragstagare”. Tjänsten finns tillgänglig via mobil applikation för Android och iOS enheter, nedan kallad “App” och/eller “Appen”, samt på webben, nedan kallad “Webbplats” och/eller “Webbplatsen”. 
För att använda sig av Tjänsten krävs att du som användare godkänner dessa villkor. Genom att godkänna dessa villkor förbinder du dig att efterfölja dem i sin helhet. Du som användare av tjänsten ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad på dess innehåll. Vi uppmanar därför alla som vill använda sig av Tjänsten att läsa igenom dessa Allmänna Villkor noggrant, och rekommenderar att du sparar en kopia för framtida bruk. 

2. OM TJÄNSTEN 
2.1 Definition av Tjänsten
Share Your business tillhandahåller ett verktyg för privatpersoner att söka, efterfråga, och erbjuda hjälp med olika hushållsnära tjänster. En användare, kallad “Uppdragsgivare”, kan i Tjänsten skapa annonser som efterfrågar en tjänst som sedan andra användare, kallat “Uppdragstagare”, kan erbjuda sina tjänster till, genom att lägga anbud på annonsen. Uppdragsgivaren kan välja att acceptera ett av dess anbud och däri sluta avtal med Uppdragstagaren om utförande av tjänst.
Share Your Business är endast ett verktyg för förmedling av hushållsnära tjänster, och erbjuder således inte dessa tjänster. Vi åtar oss inte att utföra tjänster som förmedlas i Tjänsten, och kan därutöver inte ansvara för dess kvalitet eller utförande. Share Your Business är likaså inte en part i avtal mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare, och de skyldigheter samt rättigheter som följer avtalet anses således inte inom vårt ansvarsområde.     
2.2. Tillgång till Tjänsten
För att nyttja Tjänsten måste användaren ha tillgång till en smartphone med den kostnadsfria Appen nedladdad från App Store för iOS eller Google Play Store för Android. För tillgång till Tjänsten måste användaren registrera sig i Appen med ett mobilnummer, samt ingå avtal om användning av Share Your Business tjänster genom accepterande av dessa Allmänna Villkor. 
För registrering av konto krävs att personen är en fysisk person, minst 18 år gammal samt har rätt att arbeta i det land du vill anta uppdrag i. Användare som vill lämna anbud och anta uppdrag i Tjänsten måste registrera bank uppgifter i Appen för utbetalning, samt ladda upp och spara bild på deras ID kort. 
2.3 Tjänstens Tillgänglighet
Share Your Business tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick, och avser att hålla den tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. Share Your Business kan dock inte garantera tillgång utan störningar, och Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig till följd av orsaker såsom, men inte begränsat till, underhåll, förbättringar,  säkerhetsuppdateringar, eller bristfällig internetuppkoppling. Vi kan således inte hållas ansvariga för eventuell information och/eller ersättning från uppdrag som går förlorade till följd av detta. 

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att kunna tillhandahålla Tjänsten i sin helhet samlar vi in viss information om dig som användare. För mer information om hur vi behandlar våra användares personuppgifter, hänvisar vi till vår Integritetspolicy. 

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
4.1 Användarens ansvar
Du som användare av Tjänsten ansvarar för att den information du angett vid registrering i Appen och/eller på Webbplatsen är korrekt. Varje användare får inneha endast 1 konto i Tjänsten, som inte får användas av utomstående personer. Det faller inom användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dess konto inte används av obehöriga. 
Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor förbinder du dig att använda Tjänsten i enlighet med vad som fastställs i dessa villkor, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Share Your Business reserverar sig rätten att stänga av användare från Tjänsten som bryter mot dessa villkor eller lagstiftning i sitt användande av Tjänsten. 
4.2 Regler för annonsering
Det är inte tillåtet att skapa annonser i Tjänsten som:
Söker bortforsling av grovavfall;
Erbjuder arbete av olaglig natur, såsom, men inte begränsat till, människohandel, prostitution, brott; 
Erbjuder arbete med hälsoskadliga material, såsom, men inte begränsat till, asbest och eternit,
Innehåller olagliga substanser;
Innehåller djur på något sätt. 
Det avtal Uppdragsgivare och Uppdragstagare ingår vid Uppdragsgivarens acceptans av Uppdragstagarens anbud är bindande för båda parter, med de villkor som avtalats. Det är inte tillåtet för någon part att kontakta den andra i syfte att utföra och möjliggöra betalning av tjänst utanför Share Your Business plattform. Det är således inte tillåtet för någon part att ändra den avtalade tjänstens utformning eller kompensation efter att anbud har accepterats. 
4.3 Användargenererat innehåll
Användargenererat innehåll förekommer i Tjänsten i form av text och bild vid skapande av annonser, profil, samt vid lämnande av anbud. Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor accepterar du som användare av Tjänsten fullt ansvar för att inneha alla de nödvändiga rättigheter för den information och material som du skapar och/eller laddar upp i Tjänsten. Du förbinder dig även att inte ladda upp upphovsrättsligt skyddat material av någon annan som du inte innehar tillstånd att använda enligt dessa villkor. 
Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor ger du Share Your Business, i syfte att marknadsföra Tjänsten, fullständiga rättigheter till det material du skapat och/eller laddat upp i Tjänsten, samt rätten att överlåta dessa rättigheter till våra samarbetspartners. Genom godkännande av dess villkor avsäger du dig all rätt till ersättning från Share Your Business och/eller våra samarbetspartners, till följd av användning av det material du genererat i Tjänsten. 
4.4 Äganderätt vid köp av material
Vid uppdrag där Uppdragsgivare och Uppdragstagare avtalat om köp av material till uppdraget av Uppdragstagaren, s.k. “Buy for me” annonser, innehar Uppdragstagaren äganderätt av föremålen tills det att denne har anlänt till platsen för uppdraget. När Uppdragstagaren anländer till denna plats övergår äganderätten för föremålen från Uppdragstagaren till Uppdragsgivaren. 
4.5 Skatt och deklaration
Köp och/eller försäljning av de tjänster som förmedlas via Tjänsten kan medföra specifika skattekonsekvenser. Användare av Tjänsten ansvarar själva för att deras deklaration och inbetalda skatt är korrekt och i enlighet med Skatteverkets regler. En enskild persons slutgiltiga skatt är individuell och bestäms utifrån många olika faktorer. För mer information om vad som gäller just dig hänvisar vi till Skatteverket. 

5.  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inget annat anges, äger Share Your Business samtliga rättigheter till allt material i Tjänsten i Appen och på Webbplatsen. Detta inluderar, men är inte begränsat till, dess design, layout, programvara, och process. Detta material omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, eller paten, och är därmed skyddad egendom och förbjuden att kopiera och/eller dela, helt eller delvis, utan vårt uttryckta samtycke.  
Vid länkning till Share Your Business tjänst bör en förfrågan skickas till oss. För att säkerställa att information om vår Tjänst inte är missvisande. Länkar till Tjänsten är inte tillåtna via s.k. Pop-up fönster, utan ska istället öppnas i samma fönster eller ett helt nytt. 

6. BETALNINGAR I TJÄNSTEN
För att kunna förmedla betalningar för tjänster och utbetalningar av kompensation i Tjänsten, använder vi oss av en tredjepartsleverantör, kallad Stripe (www.stripe.com) som tillhandahåller oss sin betaltjänst. Vid registrering i Tjänsten och godkännande av våra Allmänna Villkor, accepterar du även Stripes egna villkor och blir bunden till de. Användare av Tjänsten ansvarar för att personlig information samt bankuppgifter som angetts vid registrering, och levereras till Stripe, är korrekt och sanningsenlig. 

Vid Uppdragsgivarens accepterande av anbud från Uppdragstagare debiteras Uppdragsgivarens registrerade betalmetod med 15% av det avtalade beloppet för tjänstens kompensation. Detta debiteras som säkerhet för Uppdragstagaren och återbetalas ej vid avbrutet uppdrag av Uppdragsgivare. För att uppdrag skall utföras måste Uppdragsgivarens godkännande ges för reservation av det resterande beloppet för uppdragets kompensation på dennes registrerade betalmetod, senast dagen innan avtalad tid för utförande av uppdrag. Uppdragsgivaren ombeds ge sitt godkännande fr.o.m. en vecka innan avtalat uppdrag skall utföras, och mottar påminnelse om detta via e-post och/eller SMS till registrerat mobilnummer vid 3 samt 2 dagar innan avtalad tid för utförande av uppdrag. Uppdragsgivare mottar sista påminnelse 1 dag innan, varefter uppdraget avbokas om godkännande inte mottagits av Share Your Business senast 12 timmar innan avtalad tid för utförande av uppdrag.  

Efter utfört uppdrag har markerats som avslutat i Appen av Uppdragsgivare och Uppdragstagare släpps det reserverade beloppet till Uppdragstagarens konto enligt de bankuppgifter som angetts vid registrering. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godtar du att Share Your Business tar ut en avgift för varje förmedlad tjänst. I skrivande stund tar Share Your Business en förmedlingsavgift på 15% för varje slutfört uppdrag. Denna avgift dras från det avtalade beloppet för ersättning av arbete, och resterande summa betalas ut till Uppdragstagaren 5-10 arbetsdagar efter slutfört uppdrag. 


7. SHARE YOUR BUSINESS ANSVAR
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick, och är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. Share Your Business kan inte garanteras att Tjänstens tillgänglighet kommer vara felfri och/eller oavbruten, och kan således inte hållas ansvarig för eventuella förluster till följd av detta. Mer information om Tjänsten tillgänglighet i punkt 2.3. 
Share Your Business är enbart ett verktyg för förmedling av hushållsnära tjänster, och följaktligen inte en part i de avtal som Uppdragsgivare och Uppdragstagare ingår vid godkännande av anbud. De villkor som avtalats för tjänstens utförande är bindande för båda parter. Uppdragstagare förbinder sig att utföra tjänsten på det sätt som avtalats, och Uppdragsgivare åtar sig att fysiskt infinna sig vid avtalad plats och tid för utförande av tjänsten. Vid godkännande av dess villkor accepterar du att vi inte åtar oss att utföra förmedlad tjänst. 
Share Your Business är således inte ansvarig eller ersättningsskyldig för eventuella skador och/eller förluster som orsakas i samband med användning av Tjänsten och/eller utförande av avtalad tjänst. Share Your Business åtar sig inte att lösa tvister eller ärenden gällande eventuell skada och/eller förlust, och Uppdragsgivare ombeds således vända sig direkt till Uppdragstagare. 

8. KAMPANJER OCH RABATTER
Share Your Business erbjuder tidvis rabatter på de tjänster som förmedlas i Tjänsten, samt andra erbjudanden i samverkan med våra samarbetspartners. För utnyttjande av dessa rabatter krävs att användaren själv uppfyller erbjudandets specifika villkor samt dessa Allmänna Villkor. Vid erbjudanden i samverkan med samarbetspartners kan användare vara skyldig att uppfylla ytterligare villkor från våra partners. Share Your Business förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, ändra och/eller avsluta kampanjer och rabatter samt dess villkor. 

9. ÄNDRINGAR 
9.1 Ändringar av Tjänsten
Share Your Business förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, ta bort, ändra, eller på annat sätt justera funktioner i Tjänsten. Share Your Business ansvarar inte för eventuell information och/eller ersättning som går förlorad till följs av dess ändringar, och kan således inte krävas på ersättning för sådan förlust. 
9.2 Ändringar i Villkoren
Share Your Business förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor. Vi kommer att informera användare av Tjänsten om dess ändringar, samt när detta sker, via e-post eller genom publicering av detta på Webbplatsen och/eller i Appen. Ändringar av Villkoren träder i kraft för nya användare från det datum de publiceras, och för redan existerande användare 30 dagar från att de informerats enligt tidigare nämnda sätt.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Share Your Business Sweden AB
Address: Kapellansgatan 12, 714 35 Kopparberg
Organisationsnr.: 559120-3475
 
ekonomi@shareyourbusiness.com
Tillämplig lag och tvistelösning.
För dessa Allmänna Villkor gäller svensk lagstiftning, och tvister skall lösas i svensk domstol. 

© Share Your Business Sweden AB

bottom of page